Mô hình nến

Trong phân tích kỹ thuật, mô hình nến là một chuyển động về giá được hiển thị bằng đồ họa trên biểu đồ nến mà một số người tin rằng có thể dự đoán một chuyển động thị trường cụ thể.