Hành động giá

Trong giới trading tồn tại hai trường phái phân tích kỹ thuật (Technical Analysis – TA) và phân tích cơ bản (Fundamental Analysis – FA). Nhưng trong trường phái phân tích kỹ thuật lại tồn tại 2 hình thức đó chính là phân tích kỹ thuật bằng cách sử dụng các chỉ báo Indicators và phân tích theo hành động giá (Price Action).