Indicators

Phân tích kỹ thuật dựa trên các chỉ báo kỹ thuật được tính toán dựa trên dữ liệu lịch sử của giá cho nên nó thường có độ trễ (lagging indicators) so với việc phân tích theo hành động giá (Price Action)