Giới thiệu về tác giả Huy Nguyen

Sợ thua lỗ chính là con đường nhanh nhất dẫn đến thua lỗ thực sự...