Coin nền tảng

Nếu bạn là một nhà đầu tư coin theo phong cách đầu tư giá trị và đầu tư dài hạn thì coin nền tảng là một trong những phương án đầu tư an toàn nhất. Coin nền tảng là các đồng coin được xây dựng dựa trên mạng lưới Blockchain của riêng nó mà không phụ thuộc vào bất cứ một Blockchain nào khác. Coin nền tảng giúp các lập trình viên Blockchain có thể phát triển các ứng dụng phi tập trung dựa trên mạng lưới Blockchain của nó ví dụ như các ứng dụng Defi, Lending,Dex,...